Kaartverkoopautomaat

Gebruik van een bestaande of nieuw locatie in een station voor het hebben van een kaartverkoopautomaat.

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 
Inbegrepen:
 
 • Gebruik van bestaande of nieuwe locatie voor het hebben van een kaartverkoopautomaat inclusief randapparatuur en bijbehorende data-/voedingsbekabeling (samen worden deze aangeduid als ‘apparatuur’).
 
Zelf te realiseren: 
 
 • Apparatuur met voedings- en databekabeling / datacommunicatie;
 • Aanleg / verwijdering van de apparatuur en de bekabeling, herstel van de omgeving in oorspronkelijke staat;
 • Bijbehorend technisch onderhoud van apparatuur en bekabeling/ storingsoplossing / schoonmaak exterieur en graffitiverwijdering;
 • Aansluiting op het energienetwerk binnen het station is noodzakelijk indien de apparatuur niet in eigen stroomtoevoer voorziet (bijv. door zonne-energie);
 • Benodigde vergunningen zoals Spoorwegwetvergunning, Omgevingsvergunning, Monumentenvergunning, goedkeuring Bureau Spoorbouwmeester en de architect (indien het station onder architectuur is gebouwd) etc
 
Aanvullend te contracteren:
 • Levering van energie (te contrateren via NS Stations);
 • Schoonmaak van de apparatuur (optioneel te contracteren met NS Stations; Klik hier voor het voorbeeld model); 
 • Storingen (optioneel te contracteren met NS Stations; Klik hier voor het voorbeeld model).  

 

Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2.

Waar wordt de dienst geleverd: 

In alle stations. Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 
Voor voorzieningen in een stationsgebouw of -hal, is de aanbieder NS Stations.
Voor voorzieningen op een perron, in een tunnel of op een traverse is de aanbieder ProRail.
Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 
Voor overname van bestaande locatie of aanvraag van nieuwe locatie:
- Aanvraag: 
U ontvangt na aanvraag binnen 10 werkdagen een intakeformulier waarop staat aangegeven welke gegevens wij van u willen ontvangen. Voor de inhoudelijke beoordeling geldt de reactietermijn van 20 werkdagen (na ontvangst van een voldoende gespecificeerde intake). De specificaties van de aanvraag kunnen aanleiding zijn tot een verzoek om meer informatie.
- Inhoudelijke beoordeling: 
De doorlooptijd hiervan is mede afhankelijk van de wensen. De aanvraag wordt getoetst aan het geldende beleid en ontwerprichtlijnen.
- Contractering: 
Na goedkeuring van het verzoek wordt een overeenkomst gesloten conform de standaard zoals die voor alle spoorwegondernemingen wordt gehanteerd. Klik hier voor het voorbeeld model. Na het ondertekenen van de overeenkomst vindt verdere afhandeling plaats. 
- Afhankelijkheden bestaande voorziening: 
Om gebruik te kunnen maken van een voorziening, dient afgestemd te worden met vorige of bestaande gebruikers van deze voorziening. 
- Afhankelijkheden nieuwe en/ of extra voorzieningen: 
Het vermelden van een exacte levertijd om te komen tot daadwerkelijke plaatsing van de gewenste (nieuwe of extra) apparatuur kent bepaalde afhankelijkheden in het voorafgaande proces zoals
- Bepalen van de exactie locatie; 
- Eventueel aanvragen van een of meerdere benodigde vergunningen.
Tarief: 
 • Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6; De verschuldigde tarieven voor gebruik van deze dienst, als deze wordt aangeboden door NS Stations, zijn op genomen op het tariefblad
 • Indien aanvullende diensten worden afgenomen, dan geldt het navolgende, ongeacht wie de aanbieder van de locatie in het station is: Het tarief voor de dienstverlening door NS Stations voor energie en de handlingfee voor storingen en schoonmaak van de geplaatste middelen zijn opgenomen op het tariefblad. Indien overige aanvullende diensten worden afgenomen gelden daarvoor de van toepassing zijnde tarieven.
Leveringsvoorwaarden: 
 • Exacte locatie in overleg te bepalen conform Visie op Informatie. Voorwaarden daarbij zijn o.a. (i) beschikbaarheid, (ii) voldoende transfercapaciteit en (iii) overzichtelijke loopstromen;
 • Benodigde vergunningen zijn verkregen;
 • Apparatuur voldoet aan de Visie op informatie en Toolkit_routing signing branding, (visuele verschijning van OVCP middelen);
 • De apparatuur wordt geplaatst en onderhouden conform br_werken_op_perrons_versie_1.2_defOp de site van RailAlert zijn de algemene NVW en VVW-T te vinden, de brancherichtlijnen, best practices en ondersteunende documenten.
 • Aansluiting energie op aanwijzing van de installatieverantwoordelijke bij NS Stations.
 
Gebruiksvoorwaarden: 
 • Apparatuur is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van kaartverkoop;
 • Signing door spoorwegonderneming is toegestaan conform de Toolkit_routing signing branding;
 • Technisch onderhoud van de apparatuur conform de vastgestelde normen;
 • De spoorwegonderneming is ervoor verantwoordelijk dat de door hem geplaatste apparatuur veilig gebruikt kan worden;
 • Kosten voor (plaatsing en verwijdering van) apparatuur, (aanleg/verwijdering) bekabeling, datacommunicatie en herstel van de omgeving in oorspronkelijke staat zijn voor rekening van de gebruiker; 
 • Bij verbouwingen op, in en aan het station kan de aanbieder besluiten de apparatuur (tijdelijk) te verplaatsen. Kosten van het verplaatsen zijn voor rekening van de gebruiker, inclusief het aanleggen van nieuwe bekabeling.
 

 

Aanvragen voorziening/informatie: 
Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier

 

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.