Locatie Service en Informatiezuil/Noodknop

Gebruik van een locatie in een station voor het plaatsen en hebben van een service- en informatiezuil of een noodknopvoorziening.
 
Deze dienst betreft niet de service- en alarmzuil die zich bij de toegangspoorten voor in- en uitchecken bevindt. De locatie voor deze service- en alarmzuil maakt deel uit van de hoofdgroep: 'locatie voor OV-distributiemiddelen'.
Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 
Inbegrepen:
 • Gebruik van bestaande of nieuwe locatie voor het hebben van de service- en informatiezuil (of noodknopvoorziening) inclusief randapparatuur en bijbehorende data-/voedingsbekabeling (samen worden deze aangeduid als ‘apparatuur’).
 
Zelf te verzorgen:
 • Apparatuur met voedings- en databekabeling / datacommunicatie;
 • Aanleg / verwijdering van de apparatuur en de bekabeling, herstel van de omgeving in oorspronkelijke staat;
 • Bijbehorend technisch onderhoud van apparatuur en bekabeling/ storingsoplossing / schoonmaak exterieur en graffitiverwijdering;
 • Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk binnen het station is verplicht indien de apparatuur niet in eigen stroomtoevoer voorziet (bijv. door zonne-energie);
 • Benodigde vergunningen zoals Spoorwegwetvergunning, omgevingsvergunning, Monumentenvergunning, goedkeuring van Spoorbouwmeester en architect (indien station onder architectuur is gebouwd) etc.;
 • Bediening en de opvolging van meldingen en de afhandeling in de backoffice.
 
Aanvullend te contracteren:
 • Levering van energie (te contrateren via NS Stations);
 • Schoonmaak van de apparatuur (optioneel te contracteren met NS Stations); klik hier voor het voorbeeld model);
 • Storingen (optioneel te contracteren met NS Stations). klik hier voor het voorbeeld model.
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 2

Waar wordt de dienst geleverd: 

In het station. Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.

Aanbieder: 
Voor voorzieningen in een stationsgebouw of -hal, is de aanbieder NS Stations.
Voor voorzieningen op een perron, in een tunnel of op een traverse is de aanbieder ProRail.
Aangezien het gebruik van de apparatuur nauw verbonden is met de treinreis wordt voor een geschikte locatie de voorziening in de praktijk verwacht op het perron.
 

 

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 
Voor overname van bestaande locatie of aanvraag van nieuwe locatie:
- Aanvraag: 
U ontvangt na aanvraag binnen 10 werkdagen een intakeformulier waarop staat aangegeven welke gegevens wij van u willen ontvangen. Voor de inhoudelijke beoordeling geldt de reactietermijn van 20 werkdagen (na ontvangst van een voldoende gespecificeerde intake). De specificaties van de aanvraag kunnen aanleiding zijn tot een verzoek om meer informatie.
- Inhoudelijke beoordeling: 
De doorlooptijd hiervan is mede afhankelijk van de wensen. De aanvraag wordt getoetst aan het geldende beleid en ontwerprichtlijnen.
- Contractering: 
Na goedkeuring van het verzoek wordt een overeenkomst gesloten. Na het ondertekenen van de overeenkomst vindt verdere afhandeling plaats. Eveneens dient een overeenkomst te worden gesloten voor energiedienstverlening, schoonmaak van de apparatuur en storingen als deze van NS Stations worden afgenomen.
- Afhankelijkheden bestaande voorziening: 
Om gebruik te kunnen maken van een voorziening, dient afgestemd te worden met vorige of bestaande gebruikers van deze voorziening. 
- Afhankelijkheden nieuwe en/ of extra voorzieningen: 
Het vermelden van een exacte levertijd om te komen tot daadwerkelijke plaatsing van de gewenste (nieuwe of extra) apparatuur kent bepaalde afhankelijkheden in het voorafgaande proces zoals
- Bepalen van de exacte locatie; 
- Eventueel aanvragen van een of meerdere benodigde vergunningen zoals goedkeuring Bureau Spoorbouwmeester en de architect (indien het station onder architectuur is gebouwd)
 

 

Tarief: 
 • Er zijn geen (aanvullende) kosten verbonden aan gebruik van een locatie. Voor het gebruik maken van Hoofdspoorweg Infrastructuur van ProRail voor transfer doeleinden, is het tarief (zie hoofdstuk 6) inbegrepen op grond van de Netverklaring verschuldigde tarief; 
 • Indien aanvullende diensten worden afgenomen, dan geldt het navolgende, ongeacht wie de aanbieder van de locatie in het station is: Het tarief voor de dienstverlening door NS Stations voor energie en de handlingfee voor storingen en schoonmaak van de geplaatste middelen zijn opgenomen op het tariefblad.

 

Leveringsvoorwaarden: 
 • Exacte locatie in overleg te bepalen conform Visie op Informatie. Voorwaarden daarbij zijn o.a. (i) beschikbaarheid, (ii) voldoende transfercapaciteit en (iii) overzichtelijke loopstromen;
 • Benodigde vergunningen zijn verkregen;
 • Apparatuur voldoet aan de Visie op informatie en Toolkit_routing signing branding, (visuele verschijning van OVCP middelen);
 • De apparatuur wordt geplaatst en onderhouden conform br_werken_op_perrons_versie_1.2_def en voldoet aan relevante technische normenOp de site van RailAlert zijn de algemene NVW en VVW-T te vinden, de brancherichtlijnen, best practices en ondersteunende documenten.
 • Aansluiting energie op aanwijzing van de installatieverantwoordelijke bij NS Stations.
Gebruiksvoorwaarden: 
 • Apparatuur is uitsluitend bestemd voor alarmeringen door reizigers;
 • Signing door spoorwegonderneming is toegestaan. Dit is conform de Visie op Informatie;
 • Technisch onderhoud van de apparatuur conform de vastgestelde normen;
 • De spoorwegonderneming is ervoor verantwoordelijkdat de door hem geplaatste apparatuur veilig gebruikt kan worden;
 • Kosten voor (plaatsing en verwijdering van) apparatuur, (aanleg/verwijdering) bekabeling, datacommunicatie en herstel van de omgeving in oorspronkelijke staat zijn voor rekening van de gebruiker;
 • Bij verbouwingen op, in en aan het station kan de aanbieder besluiten de apparatuur (tijdelijk) te verplaatsen. Kosten van het verplaatsen zijn voor rekening van de gebruiker, inclusief het aanleggen van nieuwe bekabeling.
Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan een gezamenlijke servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.  

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.