Beeldscherm reisinformatie

Gebruik van een beeldscherm om actuele reisinformatie te kunnen tonen, inclusief het beheer en onderhoud van deze middelen.

De beeldschermen ten behoeve van reisinformatie kennen de volgende varianten:

 • Treinbeeld entree: scherm met actueel overzicht van vertrekkende treinen in komende half uur in ontvangstdomein; Het aantal schermen is afhankelijk van aantal vertrekkende treinen met een maximum van 3 schermen;
 • Treinbeeld fiets (de bewaakte fietsenstalling); altijd één scherm minder dan bij treinbeeld entree;
 • Treinbeeld overstap (op het perron); altijd één scherm minder dan bij treinbeeld entree;
 • Perronverwijzer (scherm met actuele vertrekinformatie voor de treinen op de perrons);
 • Treinbeeld perron: (scherm met actuele vertrekinformatie voor het betreffende perron).

 

Afbeeldingen: 
Wat is wel en wat is niet ingegrepen: 

Inbegrepen:

 • Beeldscherm inclusief constructie en energie;
 • Aangesloten op de Centrale Reisinformatie systemen van NS Reizigers;
 • Beheer en onderhoud ter plaatse;
 • Monitoring via centrale bewaking op werking beeldscherm;
 • Halfjaarlijkse schoonmaak.

 

Niet inbegrepen:

Tonen van Reisinformatie. Deze wordt door NS Reizigers geleverd. Voor de dienstverlening op het gebied van reisinformatie kunt u contact opnemen met NS Reizigers, afdeling Dienstencentrum Reisinformatie via het e-mail adres Reisinformatie.DCRI@ns.nl.

Typen / categorieën: 

Voor spoorwegonderneming geldt dat als het beeldscherm aanwezig is, deze valt onder Categorie 2Nieuw en/of extra voorzieningen kunnen worden aangevraagd en kunnen voor zover de aanpassing mogelijk is voor rekening en risico van spoorwegonderneming gerealiseerd worden. 

 

Waar wordt de dienst geleverd: 
 • In het station, binnen dekkingsgebied van GSM-R, het mobiele netwerk voor Rail. 
 • Afhankelijk van de stationsclassificatie of complexiteit van de dienstregeling worden stations voorzien van meerdere (typen) beeldschermen volgens vastgesteld beleid  beleid_prorail_omtrent_reisinformatiemiddelen_op_stations;  
 • Per station wordt beoordeeld of (uitbreiding van) deze voorziening mogelijk is.
Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen. Indien mogelijk wordt de dienst op verzoek ook aan overige OV vervoerders en overheden geboden onder per situatie te bepalen levertijd, tarief, leveringsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden.

Levertijd: 

Nieuwe of extra voorzieningen

- Vanaf 21 weken;

- Aanvraag: U ontvangt na aanvraag binnen 10 werkdagen een intakeformulier waarop staat aangegeven welke gegevens wij van u willen ontvangen. Een inhoudelijke reactie volgt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde intakeformulier. De specificaties van de aanvraag kunnen aanleiding zijn tot een verzoek om meer informatie.

- Inhoudelijke beoordeling: De doorlooptijd hiervan is mede afhankelijk van de wensen. De aanvraag wordt getoetst aan het geldende beleid en ontwerprichtlijnen.

- Contractering: Na goedkeuring van het verzoek wordt een overeenkomst gesloten conform de standaard zoals die voor alle spoorwegondernemingen wordt gehanteerd. Na sluiting van de overeenkomst vindt verdere afhandeling plaats. 

- Afhankelijkheden nieuwe en/ of extra voorzieningen: Het vermelden van een exacte levertijd om te komen tot daadwerkelijke plaatsing van de gewenste (nieuwe of extra) voorziening is niet mogelijk, aangezien er afhankelijkheden in het voorafgaande proces zijn zoals

-Realisatie kan afhankelijk zijn van de plaatselijke situatie. De exacte locatie zal in onderling overleg worden bepaald.

-Om gebruik te kunnen maken van een locatie binnen het station en de gewenste voorziening te kunnen plaatsen, dient door de aanvrager vaak één of meer vergunningen te worden aangevraagd.

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstu 6.

Voor gebruik van een extra beeldscherm geldt tarief op aanvraag: 

Vaste kosten:

 • Aan gebruik van de locatie zijn geen kosten verbonden;
 • Bouw: eenmalig vanaf €10.000 tot €35.000.
 
Variabele kosten:
 • Vanaf € 1.300 tot € 4.000 per jaar voor beheer, monitoren op afstand, energie, schoonmaak, verwijdering van beeldscherm.
 
Kosten zijn afhankelijk van:
 • Type beeldscherm (functionele en technische specificaties);
 • Constructie: pendel, paal, wand;
 • Locatie op het station: relevant voor bekabeling.
 
Facturatie: jaarlijks. Indexatie: volgt Consumenten Prijs Index (CPI).

 

Leveringsvoorwaarden: 

Om gebruik te kunnen maken van een locatie op het station dient de gebruiker overeenstemming te hebben met de eigenaar.

Bij nieuwe of extra voorziening zijn de leveringsvoorwaarden specifiek. Deze zijn mede afhankelijk van de gevraagde voorziening. Voor gebruik van een locatie op het station is toestemming nodig van de eigenaar. 

Aanvragen voorziening/informatie: 

Aanvragen voor gebruik van voorzieningen worden gericht aan één servicedesk door hier te klikken voor het contactformulier.

Toepassing beleid: 

Volgens de toolkit beschreven in hoofdstuk 2 van Visie op stationsoutillage en inrichtingsprincipes van Nota Basisstation basisstation_deel_a en deel_ b. De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.